×

Aryadi Gunawan

Founder Jitara Mediatama

I Made Sudiawan

Co-Founder Jitara Mediatama

Andre Dwi Hartanto

Co-Founder Jitara Mediatama

Olphi Octaria

Marketing Jitara Mediatama